Informace o osbních údajích

Lokal marketing zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

Vaše Osobní údaje Lokal marketing zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů: plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

Osobní údaje budou Lokal marketing poskytnuty těmto třetím osobám: osobám poskytujícím Lokal marketing serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery; pro účel plnění smlouvy také externí účetní, pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje bude Lokal marketing zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k Osobním údajům u Lokal marketing, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Lokal marketing požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Lokal marketing musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Lokal marketing již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby tyto údaje předala jinému správci. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Lokal marketing Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Lokal marketing buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@mlokalmarketing.cz.

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Lokal marketing chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Nezbytné

Cookiebot - Tento soubor cookie používá služba cookiebot.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie cookiebot.com fungoval správně.

Vyprší za 1 měsíc

Výkonové

_ga4 - Tento název souboru cookie je spojen s Google Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.

Marketingové

_fbp - Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran

Vyprší za 3 měsíce