Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi panem Michaelem Pokorným (dále jen „prodávající“ nebo „Lokal marketing“) a spotřebitelem (dále jen „kupující“). Před objednáním zboží nebo služby je kupující povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

IČ: 19195583 DIČ CZ9412015954, se sídlem Jindřicha Plachty 742/5, Ostrava - Poruba Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti zúčastněných stran při prodeji a nákupu zboží a služeb v nabídce Lokal marketing.

I. Základní ustanovení

Michael Pokorný / IČ: 19195583, se sídlem Jindřicha Plachty 742/5 Ostrava - Poruba 708 00, je fyzická osoba podnikající, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která spotřebitelům či podnikatelům prodává výrobky nebo poskytuje služby. Lokal marketing jako prodávající a dodavatel služeb se zavazuje, že bude spotřebitelům a podnikatelům dodávat zboží a služby v souladu se specifikací, kvalitou nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

Prodávající je zároveň provozovatel www stránek: www.lokalmarketing.cz nebo www.wcard.cz.

Smluvní partneři (Zákazník-spotřebitel a Zákazník-podnikatel): Vztahy a vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího (Dodavatele služeb) a Kupujícího, dále označen jako Zákazník-spotřebitel (Objednatel služeb), který při objednávce zboží či služeb jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen „obchodní podmínky“), a dále příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo mezi Lokal marketing a jinou právnickou nebo fyzickou osobou, dále označen jako Zákazník-podnikatel, která v té souvislosti jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen Kupující či Objednatel služeb – podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy těmito obchodními podmínkami a ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V tomto případě se však Kupující a Objednatel nepovažuje za spotřebitele.

II. Vymezení pojmů

Pro účely Smlouvy a VOP jsou užívány pojmy a terminologie. Následujícími termíny užitými v textu VOP a uzavíraných Smluv se rozumí:

„Prodávající; Dodavatel; Lokal marketing“ – Michael Pokorný, IČ: 19195583 DIČ CZ9412015954, se sídlem Jindřicha Plachty 742/5, Ostrava - Poruba

„Kupující; Zákazník; Objednatel“ – právnická nebo fyzická osoba – podnikatel či spotřebitel (viz čl. I. odst. 3. VOP), která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu k Lokal marketing. v postavení odběratele, objednatele, dlužníka nebo kupujícího.

„Kupní smlouva; Smlouva o dílo; Smlouva“ – písemná smlouva o dodávkách zboží či služeb uzavřená mezi Lokal marketing a Zákazníkem. Smlouvou se rozumí i rámcová kupní smlouva (smlouva o dílo) nebo objednávka podepsaná Zákazníkem a akceptovaná Lokal marketing.

„Objednávka“ – jednostranný právní úkon Zákazníka adresovaný Lokal marketing některým z těchto způsobů: e-mailem na adresy náležící doméně www.lokalmarketing.cz, osobně Michaelu Pokornému.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení Zákazníka, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, telefonické spojení, případně i jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží či služeb, způsob převzetí a způsob úhrady ceny zboží a služeb.

„Výzva k odběru“ – jednostranný právní úkon Lokal marketing adresovaný Zákazníkovi, kterým je Zákazník informován o připravenosti zboží k odběru za podmínek daných Smlouvou.

„Faktura“ – daňový doklad vystavený Lokal marketing Zákazníkovi na zboží na základě Smlouvy či Objednávky, která obsahuje odkaz na dodané zboží, cenu zboží, datum vystavení Faktury, datum splatnosti Faktury, jakož i veškeré další zákonné náležitosti. Faktura je splatná dnem uvedeným na Faktuře.

„Dodací list“ – doklad, který vystavuje Lokal marketing Zákazníkovi k dodávce zboží. Podpisem Dodacího listu potvrzuje Zákazník osobní převzetí zboží.

„Poptávka“ – požadavek Zákazníka na stanovení nezávazné individuální nabídky pro nákup zboží či služeb.

„Nabídka“ – jednostranný právní úkon Lokal marketing reagující na poptávku Zákazníka a kterým může Michael Pokorný stanovit odlišné podmínky závazkového vztahu.

„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

„Zákazník“, bez dodatku spotřebitel či podnikatel, se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba – podnikatel či spotřebitel (viz čl. I. odst. 3. VOP), která je v závazkovém nebo jemu obdobném vztahu ke Lokal marketing v postavení odběratele, objednatele, dlužníka nebo kupujícího.

„Smluvní strany; Účastníci“ – Michael Pokorný a Zákazník společně.

III. Uzavření smlouvy a její obsah

Uzavřením Smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká Lokal marketing závazek odevzdat Zákazníkovi objednané zboží či služby a Zákazníkovi závazek toto zboží či služby převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy, nebo okamžikem doručení Zákazníkem podepsané Objednávky Lokal marketing a její akceptací ze strany Lokal marketing. V případě, že Objednávka nebude obsahovat podpis, je Lokal marketing oprávněna požadovat zaslání dodatečně podepsané Objednávky. Na nepodepsanou Objednávku se hledí, jako kdyby nebyla provedena, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

V případě rozporu znění VOP a Smlouvy má přednost Smlouva.

Změny nebo doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak Lokal marketing nezavazují.

Každý Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li na druhého Účastníka prohlášen konkurz či zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhému Účastníkovi.

Smlouva může být rovněž ukončena dohodou Účastníků.

IV. Informační povinnost

V zájmu bezpečného a řádného dodání zboží a služeb je Zákazník povinen Lokal marketing informovat o jakýchkoliv změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na dodávku zboží a na schopnost Zákazníka dostát závazkům vůči Lokal marketing, jakož i o změně údajů týkajících se Zákazníka. Zákazník je povinen Lokal marketing neprodleně sdělit veškeré skutečnosti, které mají zásadní vliv na jeho právní postavení (zejména vstup do likvidace, insolvenčního řízení, prohlášení konkurzu, nařízení exekuce, přeměna společnosti a podobně). Neposkytnutí uvedených informací je nutno přičítat k tíži Zákazníka a Zákazník odpovídá za škodu.

V. Cena a doručování

Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) Smlouva nenabude platnosti.

Všechny ceny zboží nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (krabice, palety, krycí fólie) a přepravní náklady. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

Jakékoli oznámení nebo dokument, který má být doručen mezi Účastníky (dále též „Podání“), není-li ve VOP nebo Smlouvě stanoveno jinak, musí být doručen alespoň jedním z následujících způsobů:

Doručením na zasílací adresu Účastníka uvedenou ve Smlouvě, Objednávce nebo VOP.

Osobním doručením. Podání se považuje za doručené okamžikem jeho doručení, respektive odepřením jeho převzetí druhým Účastníkem, kterému byl adresovaný.

Doporučeným dopisem. Podání se považuje za doručené třetím (3.) dnem následujícím po jeho řádném odeslání formou doporučené zásilky.

Pro účely prokázání doručení postačuje, pokud odesílatel prokáže, že zásilka byla řádně adresovaná a že bylo zaplaceno poštovné.

Elektronicky (e-mailem). Podání bude považováno za doručené obdržením zpětného elektronického potvrzení o úspěšném doručení z příjemcovy e-mailové adresy. Pokud se e-mailem zasílá podepsaná Objednávka, musí tato být opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Podepsaná Objednávka může být e-mailem rovněž zaslána tak, že její písemné a podepsané znění bude naskenováno a k e-mailu přiloženo jako soubor pdf.

VI. Platební podmínky

Není-li placeno zálohově nebo v hotovosti, je Lokal marketing povinna vystavit Fakturu. Lokal marketing je rovněž povinna vystavit Fakturu při odběru zboží převyšující částku 10 000 Kč. V ostatních případech bude Faktura vystavena pouze na vyžádání.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené čl. II.

Zákazník-podnikatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 7 dnů od doručení Faktury, informovat o Lokal marketing, která provede bezodkladně potřebnou opravu Faktury, pokud k nesrovnalostem skutečně došlo. V takovém případě se splatnost původní Faktury odkládá na dobu uvedenou v opravné Faktuře. Pokud není reklamace Faktury uplatněna ve stanovené lhůtě, pak se na původní Fakturu hledí jako na Fakturu správně vystavenou, pokud se Účastníci nedohodnou jinak.

Faktury je nutno uhradit ve stanovené době splatnosti tak, aby byly fakturované částky připsány na účet Lokal marketing nejpozději v den jejich splatnosti.

Zákazník není oprávněn zadržovat platby. Lokal marketing je oprávněna nezávisle na splatnosti svých pohledávek započíst své pohledávky vůči takovým pohledávkám Zákazníka-podnikatele, které má Zákazník-podnikatel vůči Lokal marketing Zákazník-podnikatel není oprávněn postoupit pohledávku(y), které eviduje vůči Lokal marketing, na třetí osobu, bez předchozího písemného svolení Lokal marketing.

U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je Lokal marketing oprávněna účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši 0,025 % za každý den prodlení.

Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet společnosti Lokal marketing nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

Zákazník-podnikatel je povinen zaplatit Lokal marketing smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou písemnou upomínku týkající se porušení povinnosti ze Smlouvy a/nebo VOP.

VII.Dodávka zboží

Dodací lhůta zboží a služeb je sjednána Smlouvou nebo Objednávkou. Nedodržení dodací lhůty ze strany Lokal marketing není závažným (podstatným) porušením Smlouvy.

Případné požadavky Zákazníka na změnu Smlouvy, jsou-li Lokal marketing akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky Zákazníka na změnu a rozsah zboží či služeb, je s tím spojeno právo Lokal marketing na dodatečnou úpravu ceny.

VIII. Vady zboží a záruka

Předmět plnění musí mít kvalitu podle požadavku Zákazníka uvedeného v platně uzavřené Smlouvě nebo v jeho Objednávce.

Kvalita zboží Lokal marketing je určena dohodnutou specifikací a takto určená kvalita je považována za kvalitu plnění výslovně sjednanou mezi Účastníky.

Lokal marketing ručí za kvalitu dodaného zboží pouze v případě, pokud obdrží Objednatelem podepsanou Fakturu nebo Dodací list. V takovém případě se poskytuje záruka na jakost zboží a) v délce 12 měsíců pro Zákazníka-podnikatele, b) v délce 24 měsíců pro Zákazníka-spotřebitele.

Prodávající odpovídá Zákazníku-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Má-li věc vady, může zákazník-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Avšak pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníku-spotřebiteli působilo značné obtíže.

Zboží, které je reklamováno, se vrací včetně dokladu o zakoupení doporučeně na adresu prodávajícího. Zvolený způsob vyřízení reklamace Zákazník-spotřebitel nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil.

Zákazník-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada Zákazníku-spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím spotřebního zboží zákazníkem-spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo spotřební zboží v záruční opravě. V případě výměny spotřebního zboží začíná běžet nová záruční doba.

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost Zákazníka-spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout Zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Zákazníku doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název Prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Zákazník-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Zákazníka-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Zákazník plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Reklamace Zákazníka-spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníku-spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Zákazníka-spotřebitele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem-spotřebitelem.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Zákazníkovi převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle Prodávajícího.

IX. Právo společnosti Lokal marketing na odstoupení

Lokal marketing si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží a služeb v případě pochybností o solventnosti Zákazníka. V případě pochybností o solventnosti Zákazníka je Lokal marketing oprávněna požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.

Lokal marketing si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného zboží a služeb i v případě, kdy je Zákazník v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží.

X. Výhrada vlastnictví

Zboží dodané Zákazníkovi je až do okamžiku zaplacení jeho ceny ve vlastnictví Lokal marketing Okamžikem zaplacení kupní ceny se rozumí okamžik připsání odpovídající peněžité hodnoty na účet Lokal marketing, nebo platba v hotovosti.

Pokud Zákazník dodané a nezaplacené zboží dále prodává, hledí se na Zákazníka jako na zprostředkovatele prodeje zboží. O tom je Zákazník povinen konečného zákazníka poučit.

XI. Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Smlouvy předvídat a které způsobí Lokal marketing překážku v plnění jeho smluvních povinností, je Lokal marketing oprávněna prodloužit lhůtu k plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala, a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.

Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění dodávek zboží a služeb, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Lokal marketing) je Lokal marketing oprávněna odstoupit od Smlouvy, aniž je povinna poskytnout Zákazníkovi náhradu škody.

V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností Lokal marketing, má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže Zákazník-podnikatel odmítnout.

XII. Obchodní tajemství a důvěrné informace

Účastníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z uzavíraných Smluv, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství nebo důvěrné informace.

Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti obchodní nebo technické povahy související s jejich činností, které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle Smluvních stran utajeny a Účastníci odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťují. Za obchodní tajemství nebo důvěrné informace se dle těchto VOP považují zejména záznamy, kalkulace, Know-how, údaje o smluvních partnerech, finanční situaci, plány dalšího rozvoje a marketingové záměry, účetní doklady a obchodní knihy, ekonomické údaje, dokumenty apod.

Jako porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání, jímž smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství nebo důvěrné informace získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy smluvní strany.

Povinností mlčenlivosti a utajení důvěrných informací jsou Smluvní strany, vyjma Zákazníka-spotřebitele, vázány také po dobu 3 let po skončení platnosti uzavření Smluv.

XIII. Ochrana osobních údajů

Informace o Zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Lokal marketing po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje Zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníků Lokal marketing nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zákazník uzavřením smlouvy či odesláním objednávky uděluje souhlas se zařazením všech vyplněných osobních a dalších údajů uvedených v objednávce do databáze Lokal marketing a s jejich využitím dle příslušných ustanovení obchodních podmínek. Podpisem objednávky/smlouvy zákazník zároveň vyjadřuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté kontakty ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností (zejména prostřednictvím e-mailu a SMS správ).

XIV. Náhrada škody

V případě odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany Zákazníka-podnikatele (z důvodu nezaviněného na straně Lokal marketing) je Zákazník-podnikatel povinen nahradit Lokal marketing škodu:

v případě, že nebude započato s realizací Objednávky Lokal marketing, smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla nebo ceny zboží;

v případě realizace Objednávky Lokal marketing smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla nebo ceny zboží.

Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení výzvy Lokal marketing.

XV. Závěrečná ustanovení

Zákazník uzavřením Smlouvy a odesláním či učiněním závazné Objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí Smlouvy uzavírané mezi ním a Lokal marketing, dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň Zákazník stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží a služby včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Právní neúčinnost jednotlivých částí Smlouvy nebo VOP nezprošťuje Zákazníka povinností a práv z celé Smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Lokal marketing je oprávněna znění VOP měnit (novelizovat, případně je nahradit novými). Změnu VOP zveřejní na místě obecně přístupném, a to na webové adrese www.lokalmarketing.cz v sekci Obchodní podmínky. Zákazník je povinen se s novým zněním VOP seznámit.

Účastníci se zavazují, že neposkytnou Smlouvu jako celek nebo její část a neveřejné informace plynoucí ze smluvního vztahu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého Účastníka, vyjma případu, kdy zveřejnění nebo poskytnutí třetí osobě určuje příslušný právní předpis.

Lokal marketing při své podnikatelské činnosti ve vztahu ke svým Zákazníkům-spotřebitelům podléhá na úseku ochrany spotřebitele dozoru České obchodní inspekci a na úseku ochrany osobních údajů dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.